Wiki

  Võtke ühendust toega:

  Email: abi@erply.com

  23 May, 2022
  Püsilink:

   WMS laoaadressidega

   Laoaadressidega WMS'i kasutamiseks on eelnevalt vaja aktiveerida „quantities in bins“ moodul.  

   WMS'i kasutajal peab olema kasutajagrupi õigustes lubatud "Other apps"

   WMS'i sisselogimine on aadressilt: https://wms.erply.com/

   Laoaadresside kuvamise loogika on erinevates protsessides sama. Laoaadressid kuvatakse tähestiku järjekorras ning esimesena aktiivaadressid. Kui aktiivaadressil kaup puudub, siis kuvatakse passiivaadressi. Ekraanil kuvab ainult esimest aadressi, teiste nägemiseks tuleb vajutada laoaadressile. 

   WMS, milles kasutatakse laoaadresse on võimalik  kaupasid võtta vastu, väljastada, paigutada ühelt aadressilt teisele, täiendada varusid laoaadressil ning hallata koguseid laoaadressidel.  

     

   Kauba lattu vastuvõtmine > Kaup sisse

   „Kaup sisse“ moodul jaguneb kolmeks: 

   Käsitlen ostutellimust

   Käsitlen kaubatagastust

   Käsitlen laoliikumise tellimust


   Käsitlen ostutellimust eelduseks on ostutellimuse olemasolu ERPLYs. Ostutellimusel on kohustuslik määrata hankija ja eeldatav tarnekuupäev. 

   Kasutaja valib „Ostutellimus“.

   Järgmiseks on 2 valikut:


   „Alusta vastuvõtmist“ saab sisestada konkreetse ostutellimuse numbri, mille alusel otsitakse ERPLYst konkreetne ostutellimus koos kõikide ridadega. 

   „Otsi ostutellimusi“ kasutaja sisestab tarnekuupäevade vahemiku ja hankija. Vaikimisi määratud tarnekuupäevade vahemik on kolm kuud.


   ERPLY'st päritakse kinnitatud ostutellimused hankija nime ja valitud tarnekuupäeva vahemiku alusel. Kasutaja valib linnukesega, milliseid ostutellimusi ta vastu võtma hakkab. Võib valida korraga ka mitu ostutellimust. 


   Vajutades ostutellimuse numbrile, kuvatakse ekraanile ostutellimusel olevad read. See hõlbustab saabunud kaubale vastava ostutellimuse leidmist.


   Valides saabunud kaubale vastava ostutellimuse, kuvatakse andmekoguja ekraanile ostutellimus(t)el olevad read. Kasutaja skäneerib kaubal oleva ribakoodi ja sisestab koguse, kontrollitakse ostutellimuse ridu. 


   Seadetest saab valida, kas vaikimisi kodus on 1 (sisse on lülitatud kiirlugemine) või dokumendil olev kogus.
   Sisestatud koguseid on enne töö lõpetamist võimalik üle vaadata. Saab vaadata kogu dokumenti või ainult tekkinud erisusi. 

     


   Kui kõik on üle vaadatud ja korras, lõpetatakse töö. ERPLY'sse tekib olenevalt seadetest valitud valikust kinnitatud või kinnitamata ostusaateleht või ostuarve. Saabunud kaubad võtakse WMS'is vastu ühele laoaadressile, milleks on  “vastuvõtuala”. Kui kaup saabus osaliselt, siis on ERPLY's ostutellimuse staatus “osaliselt saabunud”. Saabumata kaupadest tekib ERPLY'sse saabumata kaupade loetelu. 


   Käsitlen laoliikumist  toimub sarnaselt ostutellimuse käsitlemisega, aluseks on ERPLY's olev laoliikumise tellimus, mis on kinnitatud. Otsida saab konkreetset ERPLY's olevat laoliikumise tellimuse numbrit. Kasutajale kuvatakse ERPLY'st dokument, mis on suunatud lattu, kuhu kasutaja sisse logis.


   ERPLY'st päritakse laoliikumise tellimuse read. Peale kaupade skänneerimist tekib Erply'sse kinnitatud laoliikumine.
   Kui kasutusel on ka transiitladu, siis peale komplekteerimise kinnitamist luuakse 2 laoliikumise tellimust suunal lähteladu->transiitladu ja transiitladu->sihtladu. Transiitlao ID sisestatakse sätetes vastavale väljale.

   Käsitlen kaubatagastust

   Kasutaja sisestab kuupäevade vahemiku, kliendi nime ja skäneerib lattu tagastatud toote. Nende parameetrite alusel otsitakse ERPLY'st kliendi arved ja arve-saatelehed, kus vastavat toodet leidub. Kasutaja valib alusdokumendi, sisestab tagastatava koguse. ERPLY'sse tekib kinnitatud kreeditarve.

     
   Kauba laost väljastamine > Kaup välja

   Selles moodulis saab väljastada müügitellimusi ja laoliikumisi. Lisaks on võimalik ilma alusdokumendita luua otse WMS-s saatelehti ja laoliikumise tellimusi. Lisapluginaga saab lisada ka töökäskudele tooteid.


   Väljastan müügitellimusi

   Aluseks on ERPLY's olev kinnitatud müügitellimus. 


   ERPLYst päritakse müügitellimusi kahel viisil:

   Esiteks konkreetse müügitellimuse numbri järgi, sel juhul ei rakendu korjeleheloogika. WMS'i kuvatakse kõik ERPLYs müügitellimusel olevad read. 

   Teise võimalusena otsitakse müügitellimusi korjelehe alusel. Filtritesse valitakse müügitellimuse koostamise kuupäev ja/või kliendi soovitud tarnekuupäev ning tarnetingimus. Võib valida ka mitu tarnetingimust korraga.  


   Sisestatud parameetrite alusel päritakse ERPLY'st müügitellimused, mille ridade täitmiseks on vaba laoseis olemas.


   Valides soovitud dokumendi, avaneb skäneerimisaken. Peale toote skäneerimist sisestatakse kogus ja skäneeritakse laoaadress, kust kaup võeti.  


   Toote juures kuvatakse võimalikke asukohti laoaadressidel. Vajutades noolele avaneb loetelu.


   Vajutades „Töö lõpp“, kuvatakse kasutajale valik, kust saab vaadata üle skäneeritud tooteid või vaadata üle ainult erinevusi. 


   Komplekteerimise lõppedes vajutatakse „Kaup välja“. ERPLY'sse tekib kinnitatud või kinnitamata saateleht või arve-saateleht, sõltub WMS'i seadetest valitud valikutest. 
   Müügitellimuse komplekteerimise käigus on võimalik lisada müügidokumendile informatsiooni, mis kuvatakse ERPLY'sse vastavalt väljadele „Lisatekst arvel“ ja/või „Pakkeüksuste kirjeldus“.

    

   Väljastan laoliikumisi

   Laoliikumise puhul toimib süsteem sarnaselt müügitellimuste väljastamisega. Aluseks on ERPLY's olev kinnitatud laoliikumise tellimus. Sisestada tuleb laoliikumise tellimuse number. ERPLY'st päritakse dokumendi read. Kasutaja skäneerib toote, sisestab koguse ning skänneerib laoaadressi. Tegevuse lõppedes tekib ERPLY'sse kinnitatud laoliikumine.

    

   Loo saateleht

   Kasutajale kuvatakse toote skäneerimise aken. Kasutaja skäneerib toote, sisestab koguse, skäneerib laoaadressi. Seadetest saab vajadusel sisse lülitada kiirlugemise.


   Töö lõppedes avaneb kliendi otsimise aken. Klient päritakse ERPLY kliendibaasist. Klient valitud, kuvatakse ekraanile skäneeritud toodete nimekiri, mille kinnitamisel luuakse ERPLY'sse kinnitatud saateleht.


   Loo laoliikumise tellimus

   Kasutajale kuvatakse toote skäneerimise aken. Kasutaja skäneerib toote, sisestab koguse.

   Töö lõppedes tuleb valida sihtladu, kuhu soovitakse kaup lähetada. Laod päritakse ERPLY'st. Sihtladu valitud, kuvatakse ekraanile skäneeritud toodete nimekiri, mille kinnitamisel luuakse ERPLY'sse kinnitatud laoliikumise tellimus.

    

   Töökäsk

   Selle mooduli kasutamiseks tuleb ERPLY BO'sse lisada plugin, mis salvestab töökäsu atribuutidesse kliendi ja töökäsunumbri, siis saab töökäske otsida atribuudi väärtuse järgi. Kuupäeva järgi otsimine ei ole võimalik.

   Kauba paigutamine laos > Paiguta tooted

   Kaupade paigutamine jaguneb kolmeks. 

   Vii kaubad vastuvõtualast laoaadressidele

   Vii kaubad ühelt aadressilt teisele

   Registreeri tooted laoaadressile

     


   Vii kaubad vastuvõtualast laoaadressidele 

   Kaupade ümberpaigutamiseks vastuvõtualalt laoaadressile võetakse toode, seejärel kuvatakse soovituslik laoaadress. Soovitatakse laoaadressi, millel seda toodet juba on või on varem olnud. 

    
   Peale aadressi ja koguse sisestamist kuvatakse kontrollimiseks veel kogus enne ja nüüd.


   Vii kaubad ühelt aadressilt teisele.

   Kaupade laos ümberpaigutamiseks mõeldud funktsioon. Kaup võetakse aadressilt, skännitakse aadressi ja toodet, sisestatakse võetud toote kogus ja paigutatakse uuele aadressile, skännides uut aadressi.


   Registreeri tooted laoaadressile

   Kasutatakse juhul, kui nn leitakse laost toode. Skänneeritakse toote koodi, laoaadressi ja sisestatakse koguse.  

     

   Täiendamine

   Kui kaupadele on määratud laoaadressil miinimum ja maksimum kogused, siis tarkvara arvutab puudu oleva koguse ja tekib täiendamiskäsk.


   Täiendamiskäsus kuvatakse tabelina kõiki aktiivaadresse, mille laoseis on väiksem, kui määratud maksimum norm ning kasutajad ise otsustavad, kes ja millise täiendamiskäsu täidab.

   Kogused laoaadressidel

   See moodul on mõeldud toodete otsimiseks laoaadressidel. Saab pärida nii tootekoodi kui laoaadressi alusel.